Przeczytaj  poniższy tekst-zanim zdecydujesz się kupić szczenię z naszej hodowli.

New Star Na Każdą Pogodę (wł.Julya Pylayeva-Russia)

1.Wszystkie szczenięta wychodzące z naszej hodowli posiadają metrykę/rodowód/rodowód exportowy oraz książeczkę zdrowia, na życzenie chip i paszport. Bardzo łatwo organizujemy podróż szczenięcia do   innego kraju, dopełniając przy tym wszelkich formalności dotyczących dokumentacji wywozowej.

2.Szczenięta opuszczające naszą hodowlę posiadają wyprawki- jest to zawsze karma na pierwsze dni, akcesoria typu zabawka/miska itp. oraz zbiór informacji dotyczących postępowania ze szczenięciem.

 

3. Właściciele szczeniąt z naszej hodowli proszeni są o stały kontakt- abyśmy w razie pytań i wątpliwości zawsze mogli służyć im radą i pomocą. Właściciele wystawiający psy pochodzące z naszej hodowli zawsze mogą liczyć na pomoc, podpowiedzi i instrukcje dotyczące przygotowania i prezentacji pupila na wystawach.

 

4.Ponieważ staramy się hodować psy przede wszystkim wystawowe- szczenięta nie spełniające wg. nas takich kryteriów- otrzymują do metryki wpis "nie hodowlane" , co zwalnia Właściciela od uczestnictwa w wystawach i uniemożliwia rozmnażanie psa w przyszłości. Pieski nie spełniające kryteriów wystawowych nie różnią się wiele od wystawowych- czasem może być to tylko szczegół w postaci np. mniejszego ucha, czy jasnego oka.

 

5. Szczenięta opuszczają naszą hodowlę nie wczesniej niż w wieku 7 tygodni, po szczepieniu stosownym do wieku oraz odrobaczeniach.

 

6. Duży nacisk kładziemy na zdrowie hodowanych przez nas psów, jak rownież ich żywienie. Wiadomo od dawna, że złe żywienie może mieć wpływ na rozwój wielu chorób, szczególnie u młodych szybko rosnących psów rasy bernardyn. Dlatego w tej kwestii równiez prosimy nowych Właścicieli naszych pupili- aby stosowali się do naszych zaleceń. Nalezy również pamiętać,że zdrowy bernardyn to nie tłusty bernardyn- a bernardyn którego waga współgra z proporcjami ( wzrost w kłębie a waga ok +15) gdzie masę stanowi masa mięśniowa a nie tkanka tłuszczowa- to bernardyn najbardziej zbliżony do wzorca.

 7.Bardzo ważna jest dla nas psychika. Mottem naszym jest hodować zdrowe, piękne eksterierowo psy- o charakterze typowym dla rasy. Należy pamiętać o tym,że bernardyn został wyhodowany po to, aby ratować, a nie atakować. W chwili obecnej bernardyny nie są już używane w ratownictwie, niemniej jednak charakter i temperament tych psów powinien pozostać zachowany. Psychika naszych
psów jest dla nas bardzo ważna . W naszej hodowli nie przebywa żaden agresywny pies, a pies
przejawiający jakiekolwiek skłonności do agresji został by z naszej hodowli natychmiast wykluczony.
 Robimy wszystko, aby hodować zdrowe, piękne eksterierowo psy -ale i o charakterze
typowym dla rasy.

 

8.Jesli jesteś zainteresowany szczenięciem z naszej hodowli, skontaktuj się z nami przez e-mail bądź telefonicznie. Udzielimy Ci odpowiedzi - czy posiadamy aktualnie wolne szczenię- lub dodamy Cię do listy oczekujących na planowany miot.

Naszych psów nie znajdziesz na aukcjach internetowych. Nie uważamy psów za rzecz- i jesteśmy przeciwni ich sprzedaży na licytacjach czy aukcjach internetowych.

Okazjonalnie mozna znaleźć ogłoszenia o planowanych w naszej hodowli miotach na portalach informacyjno- ogłoszeniowych- lecz nigdy nie będą to aukcje internetowe z ofertą sprzedaży/ licytacji zwierząt.

9 .Psy wystawowe oferujemy tylko poważnym wystawcom/ hodowcom/ hodowlom.

                                            

                                              UMOWA PRZEKAZANIA SZCZENIĘCIA

    

Zawarta w dniu …....................... w ......................

Pomiędzy:.............................................................................................zam....................................................

legitymującym/ą się dowodem osobistym.............................     zwaną w  dalszej części Umowy Hodowcą :

 

  a...............................................................................................................


legitymującym/ą się dowodem osobistym..................................zamieszkałym/ą w ................................

.......................................................................................................................................................................

 telefon kontaktowy …............................................ zwanym w dalszej części Umowy Nabywcą.

Umowa dotyczy przekazania psa/suki/szczenięcia rasy ..........................................…..................... o imieniu

 ................................................................................., przydomku hodowlanym Na Każdą Pogodę (FCI)

umaszczeniu ............................................................................. urodzonego .................................................

 nr tatuażu ............................. zwany w dalszej części Umowy psem.

Obie strony zobowiązują się jednocześnie do realizacji poniżej przyjętych na siebie i podpisanych wzajemnych zobowiązań:

 

I. OŚWIADCZENIE HODOWCY

 1. Hodowca zaświadcza, że szczenię pochodzi z jego własnej hodowli  TAK/NIE ........................................ ..................................................................................................................................................................

 2. Miot został zarejestrowany w Oddziale wrocławskim Związku Kynologicznego w Polsce.

 3. Hodowca oświadcza, że będący przedmiotem niniejszej umowy pies był poddany odrobaczeniom i szczepieniom (wg Książeczki Zdrowia Psa), jest oddany zdrowy, w dobrej kondycji i jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pies i że nie jest również przedmiotem zabezpieczenia.

 4. Hodowca gwarantuje, że przekazuje Nabywcy szczenię w dobrej kondycji i zdrowiu.

 5. Wydając szczenię Hodowca informuje, a Nabywca potwierdza przyjęcie tych ustaleń do wiadomości, że ewentualne wady w uzębieniu stałym, inne wady niewidoczne w momencie wydania szczenięcia, schorzenia ujawniające się w wieku późniejszym, a także brak uzyskania oceny doskonałej na wystawie nie stanowią podstawy do zwrotu zwierzęcia lub innych roszczeń z tego tytułu.

 6. Hodowca w dniu odbioru, przenosi na rzecz Nabywcy własność psa będącego przedmiotem tej Umowy TAK/NIE  ..................................................................................................................................................................

 7. Hodowca oświadcza, iż udzielił Nabywcy wszystkich niezbędnych informacji o pochodzeniu psa, jego prowadzeniu, żywieniu i szkoleniu. Oraz zobowiązuje się udzielać wszelkich rad i pomocy w zakresie przyszłego odchowania psa.

 8. Hodowca zobowiązuje się do  przekazania drugiego szczenięcia pochodzącego z jego hodowli za połowę ceny w przypadku zgonu szczenięcia będącego przedmiotem niniejszej Umowy przed ukończeniem 1 roku życia, powstałego w wyniku chorób i wad wrodzonych. Warunkiem otrzymania przez Nabywcę drugiego szczenięcia za połowę ceny wartości szczenięcia- jest przeprowadzenie sekcji zwłok zmarłego psa przez lekarza weterynarii wyznaczonego przez Hodowcę. W razie zachorowania psa Nabywca zobowiązuje się do powiadomienia Hodowcy o zaistnieniu choroby w ciągu 48 godzin od jej zdiagnozowania w gabinecie weterynaryjnym. Wszelkie późniejsze powiadomienia nie będą podstawą do żadnych roszczeń.

II. OŚWIADCZENIE NABYWCY

 1. Nabywca oświadcza, że ma wystarczające wiadomości, umiejętności i warunki do wychowu i ewentualnej dalszej hodowli lub też takie wiadomości i umiejętności zobowiązuje się na bieżąco uzupełniać. Jednocześnie Nabywca zobowiązuje się do odpowiedniego żywienia, utrzymania, pielęgnacji, opieki weterynaryjnej, dbania o prawidłowy rozwój, socjalizację i wychowanie psa. W szczególności do nie przemęczania psa ćwiczeniami (wysokie skakanie, bieganie przy rowerze, forsowne marsze) przed ukończeniem przez niego 18 miesiąca życia. Zabrania się również rozmnażania psa bez otrzymania uprawnień hodowlanych.

 2. Nabywca zobowiązuje się do poinformowania Hodowcy o zamiarach i kierunkach chowu i w przypadkach jakichkolwiek wątpliwości skonsultuje swoje zamiary z Hodowcą.

 3. W przypadku rażącego niespełnienia warunków zawartych w punkcie 1 lub trzymania psa stale w kojcu, na łańcuchu bądź innym zamknięciu, głodzeniu ,braku dostępu do wody, braku opieki weterynaryjnej Hodowca ma prawo nieodpłatnie odebrać psa Nabywcy. Nabywca oświadcza, iż w przypadku zaistnienia takiej sytuacji przekaże psa Hodowcy bez żadnych problemów.

 4. Nabywca potwierdza, że odbiera psa w dobrym stanie zdrowia i kondycji.

 5. Nabywca oświadcza, że wraz z niniejszą umową otrzymał metrykę urodzenia, książeczkę zdrowia, plan odrobaczania i szczepień oraz (inne)........................................................................................................................................................

 6. Nabywca przejmuje odpowiedzialność za psa, oraz problemy wynikłe na skutek niewłaściwego żywienia, pielęgnacji i wychowania.

 7. Nabywca zobowiązuje się powiadomić również Hodowcę o zamiarze zbycia psa. Hodowcy w przypadku chęci zbycia psa przez Nabywcę przysługuje prawo pierwokupu po cenie nie wyższej niż cena zakupu. Nabywca ma prawo nieodpłatnego przekazania psa Hodowcy. Hodowca zobowiązuje się pomóc Nabywcy w znalezieniu odpowiedniego nowego domu dla psa. W przypadku sprzedaży lub oddania psa osobie trzeciej należy zwrócić uwagę, aby zostały mu zapewnione podobne warunki jak w niniejszej umowie oraz przekazać kontakt do nowego właściciela Hodowcy. W przypadku zaistnienia powyżej opisanej sytuacji w przypadku gdy pies ukończył już 5 rok życia, Nabywca ma możliwość przekazać psa Hodowcy jedynie nieodpłatnie.

 8. Nabywca zobowiązuje się Hodowcy  do odsprzedania szczenięcia po zakupionym psie/suce z wybranego przez Hodowcę miotu (drugi wybór szczenięcia po hodowcy)  po cenie nie wyższej aniżeli sam zapłacił za zakup ww. psa/suki.

 9. Kupujący oświadcza, że nie jest pośrednikiem przy tym zakupie, że odebrane na podstawie niniejszej umowy szczenię ani jego potomstwo nie będą odsprzedane do żadnej agencji lub sklepu ze zwierzętami jak również, że zakupiony pies nie będzie szkolony do walk.

 10. Dodatkowo oświadczam jako Nabywca ,że zostałem poinformowany o typowych dolegliwościach rasy, sposobie opieki i żywienia szczeniąt oraz wynikach badań w kierunku cech dysplastycznych rodziców szczeniąt w kierunku  dysplazji (bernardyn)

 11. Nabywca oświadcza, że psa/sukę zakwalifikowanego  przez hodowcę jako "niechodowlanego" podda sterylizacji/ kastracji nie później niż do wieku dwóch lat. Jeśli Nabywca wystawi jednak psa zakwalifikowanego przez hodowcę jako niechododowlanego na wystawie i zdecyduje się go użyć jako hodowlanego- dopłaca hodowcy różnicę pieniężną do wartości psa wystawowego : ...........................

 12. Nabywca jako właściciel psa/suki zobowiazuje się posługiwać wyłącznie pełnym imieniem psa tzn. Imię właściwe wraz z przydomkiem "Na Każdą Pogodę"  w mediach, prasie, internecie, forach internetowych, stronach www, oraz podpisując publikowane zdjęcia w brzmieniu zgodnym z metryką i rodowodem.

 13. Jeśli warunki niniejszej umowy zostaną naruszone hodowca rezerwuje sobie prawo do odebrania psa bez zwrotu kwoty zakupu ani w całości ani w części. 

 14. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umowa mają zastosowanie  Regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce i przepisy Kodeksu Cywilnego.

  Wszelkie koszty transakcji, wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy ponosi Nabywca.

  Powyższa umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

III. USTALENIA DODATKOWE

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Umowę sfinalizowano, rozliczono i podpisano w pełnym brzmieniu dnia.......................................................

                   ................................                                                                ..................................

                  Hodowca                                                                                  Nabywca